Formai útmutató

 

A tanulmányt a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A szerzőknek tiszteletben kell tartani a tudományos etikai szabályokat (lásd az MTA Tudományetikai kódexét)

A tanulmányoknak tiszta, hasznosítható és létező üzenete legyen. Logikus felépítéssel rendelkezzenek, és könnyen megfogható legyen a tanulmányok jelentősége.

Az E-conom alapvetően eredeti kutatási eredményeket közlő tanulmányokat fogad, ettől eltérően azonban kisebb műhelytanulmányokat, illetve egy adott szakterület kutatási eredményeit összefoglaló, kitekintő jellegű (ún. review article) tanulmányokat is közöl.

A többszerzős művek esetén az első szerző felelős azért, hogy csak olyan szerzők szerepelnek társszerzőként a tanulmány elején, akik valóban hozzájárultak a tanulmány készítéséhez.

A tanulmány készítésében segítő személyeket, illetve támogató pályázatokat, projekteket, finanszírozó intézményeket a Köszönetnyilvánításban, az Irodalomjegyzék előtt lehet megemlíteni.

A tanulmányok elvárt szerkezete:
- Cím, alatta szerző(k) – név, intézmény, beosztás, lábjegyzetben az e-mail elérhetőség
- Magyar nyelvű absztrakt (maximum 150 szó) és maximum 6 kulcsszó
- Angol nyelvű absztrakt (maximum 150 szó) és maximum 6 kulcsszó
- Német nyelvű tanulmányoknál német nyelvű absztrakt és kulcsszavak is szükségesek
- Az absztrakt röviden jelölje meg a tanulmány célját, módszerét és foglalja össze a fő eredményeket és a fő konklúziót (hivatkozás csak nagyon indokolt esetben lehet az absztraktban).
- Bevezetés (ami megjelöli a tanulmány célját, vizsgált problémáját, hivatkozva a legfontosabb irodalmakra).
- Módszertani rész (elméleti tanulmányoknál elhagyható), ahol megjelöli a tanulmány módszerét, és esetleg, ha az már ismert, hivatkozva az eredeti kitalálóját.
- Elméleti rész (ha releváns), ami kiterjeszti a bevezetésben már érintett elméleti, kutatástörténeti hátteret, vagy levezeti az elméletből a számolást, modellezést, annak menetét.
- Eredmények: a téma tárgyalása logikus szerkezetben és gondolatmenettel. Legyen egyértelmű, tiszta, érthető az eredmények közlése. Adja meg az eredmények értelmezését (diszkusszió), ha releváns, hasonlítsa össze saját eredményeit mások ide vonatkozó eredményeivel.
- Következtetések (összefoglalás): értékelje az eredmények jelentőségét, vonja le belőle a tanulságokat, esetleg jelölje meg a további kutatási feladatokat.
- Köszönetnyilvánítás
- Irodalomjegyzék (az irodalomjegyzék minden tétele legyen meghivatkozva a szövegben, és minden szövegközi hivatkozás legyen feloldva az irodalomjegyzékben)
- Függelék: számozása A, B, C… formátummal történjen.

Kulcsszavak és JEL-kódok megadása kötelező.

A kéziratok Microsoft Word, vagy azzal teljesen kompatibilis szövegszerkesztővel készüljenek, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, szimpla sorközzel írva, sorkizárt igazítással, automatikus elválasztást használva.

A margó körben 2,5-2,5 cm.

A táblázatok címe a táblázat felett középre rendezve, félkövér szedésben, forrása a táblázat alatt a táblázat bal széléhez igazítva jelenjen meg. Az ábrák címe az ábra alatt, középre rendezve, félkövér szedéssel, forrása a címe alatt középre rendezve helyezendő el. A táblázatok és ábrák számozottak, rájuk a szövegben hivatkozni kell.

Kérjük, ne számozzák az oldalakat.

Az irodalmi hivatkozásoknál a Harvard citációs stílust kell alkalmazni. Lásd pl.:
https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Harvard.pdf
http://www.citethisforme.com/harvard-referencing

Az ábrák és táblázatok forrásának hivatkozása is a Harvard-rendszert másolja.

A közlésre szánt cikkek terjedelme táblázatokkal, ábrákkal, stb. együtt nem haladhatja meg az egy ívet (40.000 karaktert).

A könyvismertetések terjedelme nem haladhatja meg a 2000 szót. Az ismertetés címe és a szerző neve után zárójelben meg kell adni az ismertetett könyv, kiadvány teljes bibliográfiai adatait.

E linkre kattintva egy mintát láthat az első oldal felépítése kapcsán.