E-conom 2016/2 (V. évf. 2. sz.)


Kedves Olvasó!


Egy igen tartalmas és sokszínű E-conom számot adunk most az Önök kezébe: reményeink szerint a közgazdaságtan és a kapcsolódó társadalomtudományok területén mozogva majd mindenki talál magának hasznos olvasnivalót, legyen a téma jövedelmi vagy regionális különbségek, gender, numizmatika, iszlám pénzügyek, vállalati versenyképesség vagy energiapolitika.

A szerkesztők


To the readers


Lectori Salutem! We offer a broad-minded E-conom issue to our readers, with an extensive look on the field of economics and neighbouring disciplines, hoping that everyone can find an interesting topic among the articles: whether it is income or regional inequalities, gender, numismatics, Islamic banking, business competetiveness or energy policy.

The Editors


Tartalomjegyzék | Table of Contents


Nagy Zita Barbara
Kiss Lívia Benita
A jövedelemdifferenciálódás megjelenésének vizsgálata tartalomelemzéssel tudományos online full-text adatbázisokban
The Examination of the Appearance of Income Inequality with Content Analysis in Scientific On-line Full-text Databases
Horváth Júlia Borbála Intermentality
Az intermentalitás
Durkó Emília
Huzsvai László
Csipkés Margit
Városi és vidéki háztartások villamosenergia fogyasztásának modellezése Magyarországon
Electricity Consumption of Hungarian Households According to Settlement Size
Rafiei Arman Az Iráni Iszlám Köztársaság bankjai és az egy főre jutó GDP összefüggései
Links Between the Banks of the Islamic Republic of Iran and the GDP per Capita
Kovács Tamás
Varga Imre
Mennyit ér egy pénzérme?
What is the Value of a Coin?
Nagy Balázs Regionális különbségek a Kárpát-medencében
Regional Disparities in the Carpathian Basin
Sápiné Duduk Ildikó Vállalati versenyképességi tényezők az üzleti tevékenységben
Corporate Competitiveness Factors in Business Activity
Bertalan Laura
Hegedüs Judit
A városi szétterülés problémaérzékelése és kezelése a hazai városokban
– egy kérdőíves felmérés alaperedményei

Perception and politics of urban sprawl in Hungarian towns:
basic data of a questionnaire survey

 


ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Soproni Egyetem Kiadó | University of Sopron Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos


05. 2017.