DOI: 10.17836/EC.2016.2.077


Vállalati versenyképességi tényezők az üzleti tevékenységben

Corporate Competitiveness Factors in Business Activity


Sápiné Duduk Ildikó


A tanulmány a vállalati versenyképesség elméleti összefoglalását teszi meg hazai és a nemzetközi szakirodalom segítségével, melynek során azonosításra és bemutatásra kerülnek a legfontosabb versenyképességi tényezők, amelyek jellemzik a vállalatok üzleti tevékenységét. Ezeknek a versenyképességi tényezőknek gazdasági és kompetitív csoportosítását követően a vállalatok érintettjei által, egy kérdőíves felmérés keretében rangsorolásra kerülnek a versenyképességi tényezők szerepe és a jelentőssége a vállalati versenyképességben. A megkérdezettek a profittermelő-képességet, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást, a pénzügyi stabilitást és fizetőképességet, a vállalatvezetés hatékonyságát és a tartós működő- és növekedési képességet tartják legfontosabbnak. A kutatás eredményeként összefoglalásra kerül, hogy a vállalatok versenyképességét tartós gazdasági és kompetitív jellemzők kombinációja határozza meg, melyben az erőforrásokkal való hatékonyság teremti meg a vállalati versenyképesség alapján. A gazdasági tényezők pénzügyi mutatószámokkal mérhetőek, a kompetitív jellemzők vállalati képességek, melyek megjelennek az üzleti teljesítményekben és a versenytársakkal való összehasonlításban jellemzik a vállalatok versenyképességét.

Kulcsszavak: vállalati gazdálkodás, üzleti teljesítmény, versenyképesség, globalizáció
JEL-kódok: M21, L25, I2, M11, F40

 

The case study proceeds the theoretical summary of the corporate competitiveness with the help of the domestic and international literature, where the most important competitiveness factors are identified and introduced, which characterise the companies’ business activities thereby they appear in their business performance. Following the economic and competitive grouping of these competitiveness factors by the companies concerned, the role and the importance of the competitiveness factors are ranked with the help of the survey in the corporate competitiveness. The respondents consider the profit producer ability, the efficient management of the resources, financial stability and solvency, business management efficiency and the durable operating and growing ability as the most important ones. As the result of the research it is summarized that the companies’ competitiveness is determined by the combination of the durable economic and competitive features, where the efficiency in resources creates it on the basis of corporate competitiveness. The economic factors can be measured by financial indexes; the competitive features are corporate abilities, which appear in the business performance and they characterize the companies’ competitiveness in comparison with the competitors.

Keywords: corporate economy, business performance, competitiveness, globalization
JEL Codes: M21, L25, I2, M11, F40


A tanulmány letöltése / Full text download